Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi ul. Wiosenna 1,tel.:(42)684-19-76, e-mail:kontakt@sp7.elodz.edu.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (Paweł Szczepaniak), z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: IDO@sp7.elodz.edu.pl.Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia w związku art. 130 ust. 1, 133 ust. 2 i ust 6, art. 137 ust.1, art. 150, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z2019 r. 1148 z późn. zm.) które określają treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników oraz kryteria rekrutacyjne, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
 4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej przetwarzający dane osobowe na podstawie umowy powierzenia, inne podmioty uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru)pomiędzy szkołami wskazanymi we wniosku na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 1148 z późn. zm.), w zakresie:
  a. kandydatów przyjętych, nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do szkoły,
  b. kandydatów nieprzyjętych przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,
  b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia,
  c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
 10. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 ogólnego rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie, jeśli w przyszłości powołany by został innych organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.
 11. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do wybranej szkoły i skorzystanie z kryteriów pierwszeństwa. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpoznanie sprawy.

Informacja o Podpowierzeniu Przetwarzania Danych Osobowych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Paweł Szczepaniak

tel. 661 972 190

e-mail: p.szczepaniak@cuwo.lodz.pl

Zastępca inspektora

Joanna Smoleńska

 tel: 698 535 797       

 mail: iod.sp7@cuwo.lodz.pl